ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รศ.ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ พบนักศึกษาชั้นปี 2 ที่เพิ่งเข้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

X