ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาคการศึกษาที่ 3/2563  ด้วยระบบ Zoom ในสถานการณ์ไม่ปกติ โดยมี คุณเพชรปัญญา ทุริดไธสง (PE#12) ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นวิทยากรให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน และการปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ สำหรับ Gen Z” ให้กับนักศึกษาที่จะจบการศึกษา

X