สน.วิทยาศาสตร์ มทส. ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศพม่า แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร

สน.วิทยาศาสตร์ มทส. ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศพม่า

แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เดินทางเข้าเยี่ยมชม Yangon Technological University (YTU) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  โดยมี Prof. Dr. Khin Than Yu,Pro-Rector และคณะให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น ด้านพลังงานไฟฟ้าและการสร้างความเสถียรโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงาน ด้านวิศวกรรมเคมี เทคโนโลยีอาหาร  ชีวเคมี การจัดการน้ำ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการเชิญชวนนักศึกษาพม่ามาศึกษาต่อที่ มทส. อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในเบื้องต้นกับ YTU อ.ดร.ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์ จากสาขาภูมิสารสนเทศ มทส. จะเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านภูมิสารสนเทศซึ่งจัดโดย YTU  ในปลายเดือนตุลาคม 2561 นี้ ก่อนที่จะขยายผลไปสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันต่อไป

และในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ได้นำคณะเยือน Mandalay University (MU) เมืองมัณฑะเลย์ โดยมี Prof. Dr. Thida Win อธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีมอบเหรียญแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี และมีโอกาสอันดีที่ได้พบกับ Dr. Myo Thein Gyi รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของพม่า ซึ่งเป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ มทส. และ MoU ได้มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ การมาทำวิจัยระยะสั้นที่สาขาวิชาฟิสิกส์  มีนักศึกษาและนักวิจัยหลังปริญญาเอกมาศึกษาและทำวิจัยที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. แล้วจำนวน 3 ราย  โดยผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ได้ร่วมหารือในประเด็น การขยายผลของความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันที่อาจมีการเพิ่มความเป็นผู้ประกอบการ เพราะมีนักศึกษาจากภาควิชาเคมี MU  ได้รับรางวัลจากงาน SUT Global Camp จัดโดย SEDA   ด้านการวิจัย อาจขยายผลจากความร่วมมือกับสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีอยู่แล้ว ไปทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์  ซึ่ง MU ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการศึกษานิเวศวิทยาและการอนุรักษ์งู รวมถึงการใช้เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ งานวิจัยทางด้านเคมี และปรีคลินิก อนึ่งในวันที่ 25-27 พ.ย. 61 จะมีการจัดประชุมร่วม International Conference on Physics, Mandalay 2018 ซึ่ง ศ.ดร.ยูเป็ง แยน และ รศ.ดร. ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล จากสาขาวิชาฟิสิกส์ มทส. จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมในโอกาสนี้ด้วย

X