กิจกรรม

กิจกรรม

  • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ภาคการศึกษา 1/2563 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ภาคการศึกษา 3/2562 วัน18 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบ Zoom ในสถานการณ์ไม่ปกติ

 

  • นิทรรศการการแสดงผลงานนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
    วันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

X