สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลหการ)

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

      – วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการวิชาการและวิจัยชั้นนำทางด้านวิศวกรรมโลหการ ในระดับประเทศ

พันธกิจ

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการด้านการสอน บ่มเพาะวิศวกรโลหการและนักวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ
2. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านโลหะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลัก

พัฒนาสังคมไทยด้วยองค์ความรู้ทางโลหะและวัสดุ

ข่าวสาร

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X