วิจัยและบริการวิชาการ

วิจัยและบริการวิชาการ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ (Innovative Processing and Recycling of Metals Research Center -IPRMRC)

ภารกิจ :

• บริการวิชาการต่าง ๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม
• ที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
• ร่วมวิจัยเชิงประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ
• อบรมความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการผลิตและรีไซเคิลโลหะ
• การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและรีไซเคิลโลหะให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดหรือพัฒนาเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนให้เกิดการหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างเครือข่ายและสนับสนุนการพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียน

ความร่วมมือด้านวิชาการ :

• กรมพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
• บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

บุคลากร :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงบ คำค้อ (หัวหน้าศูนย์วิจัย)
รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี
อาจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
อาจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร

Page facebook

หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้โลหะวิทยาเพื่อการขึ้นรูปโลหะ (Integrated Metallurgy to Industrial Applications Research Unit -IMIARU)

ภารกิจ :

• บริการวิชาการแบบต่าง ๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม
• ร่วมวิจัยเชิงประยุกต์กับภาคอุตสาหกรรม
• อบรมความรู้ทางด้านวิศวกรรมโลหการ
• สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านการอบชุบโลหะ

ความร่วมมือด้านวิชาการ :

• สมาคมอบชุบความร้อนไทย
• สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย
• กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สมาคมโลหะผงวิทยา (ThaiPMA)
• ESI Group

บุคลากร :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ กิตกำธร (หัวหน้าหน่วยวิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน บริสุทธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี
อาจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์
อาจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง

Website : http://eng.sut.ac.th/metal/IMIARU

งานวิจัยของสาขาวิชาฯ (School of Metallurgical Engineering Research Activities)

Metals and Materials Processing

 • Solidification and Simulation
 • Foundry Metallurgy and Processing
 • Metal and Materials Forming/Simulation
 • Metal and Materials Joining
 • Powder Metallurgy
 • Heat treatment

Metals Recycling for Sustainable Future

 • Precious Metals and Rare Earths Recycling Technology
 • Industrial Waste Recycling Technology
 • Foundry Sand Reclamation using Microwave Radiation
 • Aluminum Recycling Technology
 • Steel Recycling Technology

Functional and Advanced Materials

 • Composite Materials
 • Nanostructured Materials
 • High Entropy Materials
 • Dual Graphite Iron

Surface Engineering and Protection

 • DLC
 • Surface Technology
 • Corrosion protection

X