สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรปริญญาตรี

– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Master of Engineering (Electrical Engineering)

– วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Doctor of Engineering (Electrical Engineering)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล เป็นที่พึ่ง ทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสม สร้างสรรค์งานวิจัยประยุกต์ และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและ ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภารกิจ

1.ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสมให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนภายในประเทศ และอาเซียน

2.พัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม และความต้องการของชุมชน

3.ให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม และชุมชน

4.ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน

5.ให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

X