สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ มทส

ปริญญาตรี

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   สำหรับนักศึกษารหัส B56xxxxx – B60xxxxx
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  สำหรับนักศึกษารหัส B61xxxxx เป็นต้นไป

 

ปริญญาโท

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  สำหรับนักศึกษารหัส M57xxxxx – M58xxxxx
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  สำหรับนักศึกษารหัส M59xxxxx – M62xxxxx
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  สำหรับนักศึกษารหัส M63xxxxx เป็นต้นไป

 

ระดับปริญญาเอก

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  สำหรับนักศึกษารหัส M57xxxxx – M58xxxxx
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  สำหรับนักศึกษารหัส M59xxxxx – M62xxxxx
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  สำหรับนักศึกษารหัส M63xxxxx เป็นต้นไป

วิสัยทัศน์/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ย่านความถี่ต่ำและควาถี่สูงรวมถึงการกำหนดการทำงานของวงจรไอซีรวมถึงระดับเกต นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสม สร้างสรรค์งานวิจัยประยุกต์ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและ ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภารกิจ

1)   ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผู้มีความรู้และความคิด สร้างสรรค์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติมีความพร้อมและสามารถค้นคว้าเรียนรู้ใน ระดับสูงได้

2)   ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นผู้ที่มีวินัยความคิดและการทำงานอย่างมีระบบ สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคลากร ต่างสาขาอาชีพได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

3)   เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความเหมาะสมกับ ภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ

เครื่องกำจัดลูกน้ำด้วยคลื่นอัลตร้าไซนิค

ข่าวสาร

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X