สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท แผน (ก.1)

  • เลือกศึกษาแบบการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
  • จำนวนหน่วยกิจที่เรียน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
  •  สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานดีมากในศาสตร์ดังต่อไปนี้

> สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

> สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

> สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม

> ฟิสิกส์

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน (ก.2)
  • เลือกศึกษาแบบการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา
  • จำนวนหน่วยกิจที่เรียน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
  • ตามหลักสูตร 26 หน่วยกิจ
  • วิทยานิพนธ์ 19 หน่วยกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล เป็นที่พึ่ง ทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสม สร้างสรรค์งานวิจัยประยุกต์ และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและ ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภารกิจ

1.ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสมให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนภายในประเทศ และอาเซียน 2.พัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม และความต้องการของชุมชน 3.ให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม และชุมชน 4.ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน 5.ให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

News

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

มทส. กระชับความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านฟิสิกส์พลังงานสูงกับ IHEP

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X