สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปริญญาโท-เอก

หลักสูตรปริญญาโท-เอก
– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรที่โดดเด่นในการสร้างกำลังคนและความรู้

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
  2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
  3. ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  5. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภารกิจ

1.ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อ สังสมให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนภายในประเทศ และอาเซียน
2. พัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม และความต้องการของชุมชน
3. ให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม และชุมชน
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

ข่าวสาร

คณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับทุนโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

คณาจารย์ ของสาขาวิชา ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี งบประมาณ 2564

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X