สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรที่โดดเด่นในการสร้างกำลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ

พันธกิจ

ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ

วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ

ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น

ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภารกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังสมให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนภายในประเทศ และอาเซียน

พัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม และความต้องการของชุมชน

ให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม และชุมชน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

ข่าวสาร

กิจกรรม

X