เกี่ยวกับสาขา

เกี่ยวกับสาขา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการกำลังคนสูง รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องสนองตอบต่อความต้องการ และสภาพสังคมไทยในอนาคต นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเน้นบทบาททางด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย

          จากผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกระดับที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และความต้องการบุคคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้ได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2536 พร้อมกับการรับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมออกไปทำหน้าที่ออกแบบ วางแผน และควบคุมการดำเนินการในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ อากาศ เสียง และขยะมูลฝอย รวมทั้งกากของเสียที่มีพิษต่างๆ จากอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร

          เพื่อให้มีการพัฒนากำลังคนความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์วิจัยขั้นสูง โดยเฉพาะด้าน กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมและการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และได้ปรับปรุงเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ใน ปี พ.ศ. 2559

          ปัจจุบันสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีหลักสูตรที่เปิดสอน 3 หลักสูตรได้แก่

          1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

          2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

          3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

X