หน้าแรก

หน้าแรก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

มุ่งผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ เรียนรู้ที่จะปรับแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทย พึ่งพาตนเองได้ในด้านเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ระดับปริญญาโท

 

  วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 

 ระดับปริญญาเอก

 

  วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X