สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

มุ่งผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ เรียนรู้ที่จะปรับแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้ในด้านเทคโนโลยี

ปริญญาตรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ปริญญาโท เอก
วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทส

X