สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

มุ่งผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ เรียนรู้ที่จะปรับแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทย พึ่งพาตนเองได้ในด้านเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

(ปรับปรุง พ.ศ. 2558)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X