สถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

แหล่งทุน

 

วิสัยทัศน์ “องค์กรที่โดดเด่นในการสร้างกำลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ”       

bn110907

พันธกิจ “Missions”

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะพร้อมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม

2. วิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาค

3. บริการวิชาการ ปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการวิชาการของประเทศและสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม

ค่านิยม “WELL”

  • “เรา” เป็นหนึ่งเดียวกัน (We are unity)
  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)
  • รักองค์กร (Loyalty)
  • เรียนรู้เพื่อการพัฒนา (Learning for Development)
X