ฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI และค่า JIF

ฐานข้อมูล Scopus, ISI, TCI และค่า JIF

 

ฐานข้อมูลสากลที่ใช้ประกอบการพิจารณา
– เบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
– การจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Dotoral Researcher)
– ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/โท (Full-time Researchers)
– ทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher)
– และทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT Ph.D)

http://ird.sut.ac.th/ird2020/database.php

X