สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ)

Master of Engineering (Mechanical and Process System Engineering)

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก

-วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ)

Doctor of Philosophy (Mechanical and Process System Engineering)

X