ผลงานนักศึกษา

ผลงานนักศึกษา

โครงงานวิศวกรรม
โครงงานวิศวกรรมเป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลทุกคนต้องผ่าน เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาแก้ปัญหาทางวิศวกรรม นักศึกษาจะได้วางแผนการทำโครงการ บริหารต้นทุน ฝึกทักษะการออกแบบ การคิดวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยง การสร้างชิ้นงาน การติดต่อประสานงาน และนำเสนองานต่อสาธารณะ ที่ผ่านมามีนักศึกษาเข้าทำโครงงานวิศวกรรมแล้วกว่า 700 โครงงาน หลายโครงงานมีคุณค่าเชิงวิชาการจนนำเสนอผลงานระดับชาติได้ หลายโครงงานนำไปสู่การจดสิทธิบัติ หลายโครงงานช่วยสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาโท-เอก หลายโครงการช่วยแก้ปัญหาให้สถานประกอบการจนสร้างเครดิตให้นักศึกษาได้งานเมื่อจบ

X