เปิดใช้งานระบบบริการคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI)

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ VDI ตามโครงการพัฒนาระบบบริการคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization Desktop Infrastructure) ซึ่งเป็นโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น บัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาโครงการฯ แล้วเสร็จ จึงขอเชิญผู้ใช้งาน (คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา) ได้ทดลองใช้งานระบบ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยระบบ VDI เป็นระบบให้บริการ  software  จากส่วนกลาง  เพื่อกระจายการเข้าถึง software ที่มีลิขสิทธิ์ แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานและการเรียนรู้และพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทรัพยากรซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ http://its.sut.ac.th/index.php/service/virtualdesktop

X