รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานโครงการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM ของเยาวชนอีสานล่าง ณ มทส.

รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานโครงการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM ของเยาวชนอีสานล่าง ณ มทส.

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” พร้อมเยี่ยมชม “โครงการผลิตโคเนื้อโคราชวากิวแบบครบวงจร” หนึ่งในโครงการหลักตามนโยบายอีสาน 4.0 ที่ดำเนินการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในโอกาสเดินทางเยี่ยมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชน ตามแนวคิด “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และมีนักเรียนในเขตพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์” ร่วมงานกว่า 1,200 คน ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” หรือ Project C ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสานต่อนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ให้เกิดการขยายผลไปสู่ระดับภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสในการเข้ามาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา โดยนำสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญคือทำอย่างไรที่จะให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว สนุก และจับต้องได้ ให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยนำเอาแรงบันดาลใจที่ได้รับจากกิจกรรมทั้งหลายมาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาต่อยอดไปเป็น Start Up เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี นักนวัตกร เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน” ไปสู่การรองรับอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคต นำไปสู่ความมั่นคั่งของประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวด้วยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษา (พี่เลี้ยง) เป็นลูกข่ายของศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัด “โครงการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ตามนโยบาย“วิทย์สร้างคน” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำเอาศักยภาพในการจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพขั้นสูง และยังมีหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งความพร้อมเหล่านี้จะสามารถทำให้ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์สูงสุด นั่นคือ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผล ความเป็นผู้นำ รวมถึงมีคุณลักษณะเป็น “นักเทคโนโลยี” ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับการเปิดตัวโครงการในวันนี้ มีเยาวชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตพื้นที่ “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มาร่วมงานกว่า 1,200 คน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บูธคาราวานวิทยาศาสตร์ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บูธนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ มทส. ฐานการเรียนรู้ STEM 16 ฐาน ฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เยาวชนได้ประยุกต์ใช้ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

 

ด้าน นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า “โครงการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM ของเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นโครงการที่ดีมากในมิติของการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย 3 ด้าน คือ “วิทย์สร้างคน-วิทย์แก้จน-วิทย์เสริมแกร่ง” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งโครงการได้เดินหน้าตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” เพื่อพัฒนา “เยาวชน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ในขณะที่โครงการโคเนื้อโคราชวากิวและไก่เนื้อโคราช เป็นโครงการตามนโยบาย “วิทย์แก้จน” ตอบโจทย์เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศหรือเป็นฐานรากของปิรามิด จะต้องเปลี่ยนให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยในภาคการผลิตหรือภาคการเกษตรให้มากขึ้น ซึ่งผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะสามารถสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแน่นอน”

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

7 กันยายน 2561

 

X