เพิ่มโควต้าการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ SUTmail ท่านละ 10 Gb

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเมลล์มหาวิทยาลัย ตามโครงการขยายศักยภาพระบบเมล์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น

บัดนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาโครงการฯ แล้วเสร็จ โดยมีการปรับปรุงระบบ SUTmail ให้ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยมี Downtime น้อยลง รองรับ High Availability และสามารถรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้ (ไม่น้อยกว่า 4,000 คน) เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล mailbox จากเดิมท่านละ 5 Gb เป็น 10 Gb และมีการป้องกันภัยคุกคาม เพื่อให้ระบบเมลล์มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ รองรับ digital wild campus

ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่การใช้งานได้ที่ https://sutmail.sut.ac.th >> ตัวเลือก >> ทั่วไป >> บัญชีผู้ใช้ของฉัน  เพื่อตรวจสอบขนาด mailbox และปริมาณการใช้งานพื้นที่ mailbox ได้ด้วยตนเอง

X