ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา

คำแนะนำกรรมการคุมสอบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ ซึ่งรวมรวมเนื้อหาไว้ตั้งแต่ก่อนการสอบ - เสร็จสิ้นการสอบ

มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

X