Download แบบฟอร์ม

 1. ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (.pdf) [Thai] [Eng]
 2. ตัวอย่างข้อสอบแบบอัตนัย (.docx) [Thai] [Eng]
 3. ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (.pdf) [Thai] [Eng]
 4. ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัย (.docx) [Thai] [Eng]
 5. ซองต้นฉบับข้อสอบ
 6. แบบแจ้งรายละเอียดการจัดสอบ [.pdf] [.docx]
 7. แบบฟอร์มบัญชีข้อสอบทำลาย [.pdf] [.xls]
 8. ตารางสอนที่สาขาวิชาจัดเพิ่ม (.pdf)
 9. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาหรือเพิ่มกลุ่มรายวิชา (.docx)
 10. รายงานผลการจัดสอบนอกตาราง
 11. แบบแจ้งรายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง [.pdf] [.docx]
 12. บันทึกรายงานการกระทําผิดระเบียบการสอบ [Thai] [Eng]
 13. รายงานผู้เข้าสอบที่แต่งกายผิดระเบียบการสอบ
 14. แบบฟอร์มกรอกรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
 15. แนวปฏิบัติการขอใช้ห้องเรียน
 16. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน (.pdf)
 17. แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม
 18. แบบฟอร์มการขอใช้บริการขอข้อมูล
 19. แบบฟอร์มขอพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
X