โครงการ Happy Workplace

 

คณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


นโยบายมหาวิทยาลัย


ภารกิจและผลงาน

คณะทำงาน
ประจำหน่วยงาน
ประจำปีภาระกิจ/ผลงานผลการดำเนินงานประมวลภาพกิจกรรม
 ชุดที่ 1 2557
 2558
 ชุดที่ 2 2559
 2560
 ชุดที่ 3 2561
 2561
X