Download เอกสารการประชุม

 1. ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558 (13 พ.ย. 57)
 2. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 (28 ม.ค. 58)
 3. ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2559 (9 ต.ค. 58)
 4. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 (25 ม.ค. 59)
 5. ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 (21 ต.ค. 59)
 6. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 (3 ก.พ. 60)
 7. ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2561 (16 ก.พ. 61)
 8. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (16 ก.พ. 61)
 9. ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2562 (8 ก.พ. 62)
 10. – ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 (8 ก.พ. 62)
  – คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำสนามสอบ
 11. ประชุมชี้แจง O-NET /GAT-PAT / วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 (17 ก.พ. 63)
X