กิจกรรม 5ส

 

 หัวข้อเรื่อง รายละเอียด
 เป้าหมายของกิจกรรม 5ส          เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
 มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน
 ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 5ส
 รูปแบบป้ายมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงาน

ภารกิจและผลงาน

ผู้ตรวจประเมิน
ประจำหน่วยงาน
ภารกิจ/ผลงานรายงานการประชุมประมวลภาพกิจกรรม 5ส
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
(ชุดปัจจุบัน)
X