ขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

แนวปฏิบัติการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

 1. ไม่ส่งเสียงดับรบกวนการเรียนการสอนในห้องเรียน
 2. ดูแลรักษาความสะอาดในระหว่างการจัดกิจกรรม
 3. หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ – เก้าอี้ บอร์ดนิทรรศการ ป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
 4. หากไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ในครั้งต่อไป

อัตราค่าบริการการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศอัตราค่าบริการการใช้สถานที่


ขั้นตอนการขอใช้สถานที่อาคารเรียนรวม

 1. ศึกษาแนวปฏิบัติการใช้สถานที่
 2. ติดต่อขอตรวจสอบตารางการใช้งานของสถานที่ได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3022 ถึง 3
 3. download แบบบันทึกการขอใช้สถานที่
 4. เสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 5. ส่งแบบบันทึกการขอใช้สถานที่มายังฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา

หมายเหตุ

 • การขอใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ติดต่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา งานบริการโสตฯ อาคารเรียนรวม 1 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3850
 • การขอใช้ครุภัณฑ์ โต๊ะขาวเอนกประสงค์ บอร์ดจัดนิทรรศการ ติดต่อส่วนอาคารสถานที่ งานบริการอาคารสถานที่ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 5204

ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3022 ถึง 3
X