แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ

 1. ระเบียบว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2561
  – ประเด็นคำถามการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
 2. ระเบียบว่าด้วยการสอบ
 3. คู่มือกรรมการคุมสอบ
 4. คู่มือเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
 5. คู่มือเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน)
 6. คู่มือสำหรับคณะทำงานผลิตสำเนาแบบทดสอบ
 7. คู่มือแนะนำระบบทะเบียนฯ (สำหรับอาจารย์ใหม่)
 8. เอกสารเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลขาสาขาฯ)
 9. คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาเปิดสอนทาง web
 10. แนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อสอบนอกตาราง
 11. ตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ
 12. คู่มือการกำหนดจำนวนรับ และการสำรองที่นั่งให้นักศึกษา [รูปแบบ Ebook]
X