อาคารสถานที่

อาคารสถานที่

   

สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ได้เปิดใช้โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานที่ทําการถาวรเมื่อปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย กลุ่มอาคารปฏิบัติการ และกลุ่มอาคารหอพัก

กลุ่มอาคารปฏิบัติการ

  • อาคารอําานวยการ (อาคาร A)
  • อาคารเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร B)
  • อาคารเรียนด้านภาษา สังคม และศิลปะ (อาคาร C)
  • อาคารปฏิบัติการ (อาคาร D)

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่กลุ่มอาคารปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียนที่มีโต๊ะเก้าอี้ และ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ออกแบบเพื่อส่งเสริม Active Learning ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด Learning Space เป็นต้น

กลุ่มอาคารหอพัก

หอพักนักเรียนชาย-หญิง แยกจากกัน ซึ่งมีโถงอเนกประสงค์เชื่อมต่อกัน และห้องกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Common Room) โดยหอพักนักเรียนหลังที่ 1 สามารถรองรับนักเรียน จําานวน 258 คน และในปัจจุบัน ได้ดําาเนินการก่อสร้างหอพักนักเรียนหลังที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จะสามารถ รองรับนักเรียนเพิ่มเติม จําานวน 336 คน ซึ่งหากดําาเนินการแล้วเสร็จหอพักทั้งสองหลังจะสามารถรองรับ นักเรียนสุทธิ 594 คน

X