การรับนักศึกษา

การรับนักศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการรับนักศึกษา การลงทะเบียน การจัดตารางสอนตารางสอบ การประ มวลผลการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นผู้นำด้านงานทะเบียนและประมวลผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

ฝ่ายรับนักศึกษา

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์บริการการศึกษาดำเนินภารกิจในการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทุกระดับการศึกษา (ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา) ตลอดจนการกลับเข้าศึก ษาใหม่และการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

X