ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

มหาวทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้

4 ปี

หลักสูตร 4 ปี ใน 9กลุ่มสาขาวิชาได้แก่
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

6 ปี

หลักสูตร 6 ปี ใน สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ต่อเนื่อง

หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

การรับนักศึกษา

โควตาโดยไม่มีการสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่รับนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่พิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดโอกาสให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการได้ก่อนเข้าเรียน

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายการกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เยาวชนในทุกภูมิภาค คือ มุ่งเน้นการรับนักศึกษาโดยวิธีให้โควตามากถึงร้อยละ ๘๐ ของจำนวนรับทั้งหมด โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั่วประเทศ มีคะแนนสะสมเฉลี่ยรวมทุกวิชานับรวมภาคการศึกษาที่ ๒ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ได้กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมตามประเภทโควตาต่างๆ ดังนี้

โควตาโรงเรียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาให้โควตาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากทุกโรงเรียนในเขตปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด

ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕

โควตาจังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพิจารณาให้โควตาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และปราจีนบุรี) โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสะสมเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด

ไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕

โควตานักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้โควตาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากทุกโรงเรียนทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยต้องผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย ๒ ของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัล ระดับภาคหรือระดับประเทศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยให้ในปีการศึกษาแรก และเมื่อสิ้นปีการศึกษา หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุง มหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป

โควตานักกีฬา

ให้โควตาแก่นักเรียนที่เป็นนักกีฬาในประเภทที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีคุณสมบัติความสามารถทางด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง คือ ได้ตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในระดับจังหวัด หรือเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดไม่ได้จัดแข่ง หรือมีประสบการณ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า ๑ ปี และเมื่อได้โควตาต้องเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่เป็นนักกีฬาตัวแทนของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับการสอนเสริมทางด้านวิชาการตามความจำเป็น ตลอดจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และการยกเว้นค่าหน่วยกิต หากประสบผลสำเร็จในการแข่งขันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โควตาดนตรีและนาฏศิลป์

ให้โควตาแก่นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีสากล ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาฏศิลป์หรือขับร้อง ตลอดจนเป็นนักดนตรีและนักแสดงนาฏศิลป์ของโรงเรียน มีเอกสารหรือมีผู้ รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์จากโรงเรียน และเมื่อได้โควตาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะได้รับการลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223010

 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละสำนักวิชา

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทร. 044-224179

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โทร. 044-224209

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร. 044-224743

 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 044-224274

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223957

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223507

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223582

 • สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 044-223965

 • สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล โทร. 044-223789

X