ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

ใน ปี พ.ศ. 2527 ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ในส่วนภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคใต้ 1 แห่ง ภาคตะวันออก 1 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้จัดตั้งวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นที่จังหวัด นครราชสีมาให้ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยสุรนารี” และเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณ อ่างเก็บนํ้าห้วยบ้านยาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ เป็นที่ตั้ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ (พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : เฉลิมพระปรมาภิไธย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562) ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งดังกล่าว และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533

 

X