ข่าวเด่น

ประชุมหารือรายละเอียดการจัดสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ปว. มทส.

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X