ประชุมหารือรายละเอียดการจัดสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ปว. มทส.

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอนได้ประสานงานเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก China Institute of Atomic Energy (CIAE) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 3 ท่าน นำโดย Professor Dr. Xiao Gang Xue, President, Professor Dr. Hongyi Yang, Director of Reactor Engineering Research and Technology Department และ Professor Dr.Yiguo Li, Head of MNSR Lab. มาร่วมประชุมหารือรายละเอียดการจัดสร้างเครื่องกำเนิดนิวตรอนขนาดเล็ก (Miniature Neutron Source Reactor: MNSR) รุ่นใหม่ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นการลงนามต่อเนื่องจากฉบับเดิมที่ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

X