คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ประกอบด้วย

รศ. ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์

 คณบดี

ผศ. ดร.นภาพร  จันทร์ฉาย

 รองคณบดี

รศ. ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์

 หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป – รักษาการแทน

อ. ดร.จิตพนัส  สุวรรณเทน

 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

อ. ดร.บุญช่วย  บุญมี

 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อ. ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์

 หัวหน้าสถานวิจัย

รศ. ดร.บุรทิน  ขำภิรัฐ

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ. จินดาพร  แสงกาญจนวนิช

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ. ดร.ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์

ผู้แทนคณาจารย์

ปฏิทินการประชุมประจำปี พ.ศ. 2567

รายงานข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

พ.ศ. 2567

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

พ.ศ. 2566 

X