คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ประกอบด้วย

  1. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา  อั่งสกุล)

  2. รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ((ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี)

  3. หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป (อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์)

  4. หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (อาจารย์ ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์)

  5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาจารย์ ดร.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย)

  6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (อาจารย์ ดร.บุญช่วย บุญมี)

  7. หัวหน้าสถานวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง)

  8. ผู้แทนคณาจารย์ (อาจารย์ ดร.บุษกร  ยอดคำลือ)

  9. ผู้แทนคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิติมนต์  อั่งสกุล)

  10. ผู้แทนคณาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี)

X