คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชา

คณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

ประกอบด้วย

รศ. ดร.อัญชลี  วรรณรักษ์

 คณบดี

ผศ. ดร.นภาพร  จันทร์ฉาย

 รองคณบดี

อ. ดร.ปราโมทย์  ภักดีณรงค์

 หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

อ. ดร.บุษกร  ยอดคำลือ

 หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อ. ดร.บุญช่วย  บุญมี

 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อ. ดร.สิรินทร  ศรีโพธิ์

 หัวหน้าสถานวิจัย

รศ. ดร.บุรทิน  ขำภิรัฐ

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ. จินดาพร  แสงกาญจนวนิช

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ. ดร.ชนิศา  มณีรัตนรุ่งโรจน์

ผู้แทนคณาจารย์

รายงานข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

X