คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

หัวหน้าสถานวิจัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

X