วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ปณิธาน/ ค่านิยม

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ปณิธาน/ ค่านิยม

สถาบันชั้นนำ ผลิตบุคลากรทันตสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืน

  1. ผลิตบุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมหาวิทยาลัย
  2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสนอความรู้ใหม่ และแนวทางแก้ปัญหาทางทันตสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ
  3. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
  4. การให้บริการทางทันตกรรมที่ได้มาตรฐานและน้ำใจ

มุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน แบบองค์รวมทุกช่วงวัย นำไปสู่การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ให้เป็นแพทย์ช่องปาก ที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน คงไว้ซึ่งจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

  1. มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ (Professional)
  2. ซื่อสัตย์ โปร่งใส (Integrity)
  3. บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized care)
  4. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  6. รับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
X