หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบูรณาการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบูรณาการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Innovative Agripreneur

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (ผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (ผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Innovative Agripreneur)

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

3. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาขั้นปริญญาตรี

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ

2. ตลาดแรงงานในธุรกิจขนาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ได้แก่ บริษัทธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร

3. งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม อาชีพครู อาจารย์ ในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

       – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

15 หน่วยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป                                                    15 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                  15 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปแบบเลือก                                      8 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                       ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

     2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน                                                          54 หน่วยกิต

            – กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 15 หน่วยกิต

            – กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี                                        15 หน่วยกิต

     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                           45 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพหรือวิชาที่เปิดสอนในสาขา                    9 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                                                                9 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

  • แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
X