หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบูรณาการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบูรณาการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
(หลักสูตรนานาชาติ)

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (บูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management)

ลักษณะวิชาชีพ

          เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิทยาการในการผลิตพืช สัตว์ และอาหาร รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนวิธีการการแปรรูปอาหารที่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งจะบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรดังกล่าวเข้ากับหลักการจัดการธุรกิจ โดยบัณฑิตจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ และสามารถวางแผนจัดการและดำเนินการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตรได้ โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้างศักยภาพและเปิดโอกาสให้บัณฑิตในการเข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลก

ลักษณะวิชาที่ศึกษา

เป็นสาขาวิชาที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนง ดังต่อไปนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เปิดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหศาสตร์ เปิดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

2. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีวเคมี จุลชีววิทยา หลักชีววิทยา ฯลฯ เปิดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

3. หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการธุรกิจการเกษตร เปิดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ เปิดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

คุณสมบัติของผู้ศึกษา

1. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง

3. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาขั้นปริญญาตรี

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ตลาดแรงงานในธุรกิจขนาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร ได้แก่ บริษัทธุรกิจการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับภาคเกษตร

2. งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม อาชีพครู อาจารย์ ในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

3. ธุรกิจส่วนตัวและประกอบอาชีพอิสระ

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 185 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป                                                    15 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                                  15 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปแบบเลือก                                      8 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                       ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                        15 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการธุรกิจการเกษตร              15 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาบังคับวิชาชีพ                                                           45 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพหรือวิชาที่เปิดสอนในสาขา                    9 หน่วยกิต

     – กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                                                                9 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

  • แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
X