งานวิจัยเกลือ และผลิตภัณฑ์จากเห็ด

งานวิจัยเกลือ และผลิตภัณฑ์จากเห็ด

โดย อาจารย์ ดร.กิติพงษ์  พรมโย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X