งานวิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวขึ้นรูปเสริมโปรตีนและไฟเบอร์

งานวิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวขึ้นรูปเสริมโปรตีนและไฟเบอร์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  ทองทา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X