งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

งานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้นแบบสำหรับสตรีให้นมบุตร จากไม้นมนาง

  2. ภาวะการมีบุตรยาก

  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้นแบบสำหรับสตรีหลังคลอด จากน้ำมันเม็ดมะรุม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X