Institute of Agricultural Technology

Institute of Agricultural Technology

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • หลักสูตรบูรณาการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  (หลักสูตรนานาชาติ)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  (หลักสูตรนานาชาติ)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชอัจฉริยะ”
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์”
 • สถานที่สำคัญใน มทส.
 • สิ่งอำนวยความสะดวก
Previous
Next

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

Previous
Next

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

สาขาวิชา

ช่องทางการติดตาม

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

december

202019decAll Dayการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบ 1 Portfolio(All Day: saturday) อาคารเกษตรภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

january

202109janAll Day17งานเกษตรสุรนารี ’64(All Day) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

february

No Events

X