งานวิจัยการใช้เทคโนโลยี Electropenetrography ในการวิจัยเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์จากแมลง

งานวิจัยการใช้เทคโนโลยี Electropenetrography ในการวิจัยเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์จากแมลง

โดย อาจารย์ ดร.จริยา  รอดดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X