การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์แบบผสมผสาน

การปลูกมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์แบบผสมผสาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา  ติตตะบุตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X