รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 PORTFOLIO

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
รอบ 1 PORTFOLIO

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบ 1 PORTFOLIO สมัครได้ตั้งแต่ 20 กันยายน – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  โดยผู้ที่สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

  1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  3. มี GPAX 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  4. มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ 4 ภาคเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  5. เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่ายผู้สมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก
  2. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่แสดง GPAX 4 ภาคเรียน
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง
  4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี)
  5. สำเนาหลักฐานการโยกย้าย กรณีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองเป็นข้าราชการและถูกโยกย้าย (ถ้ามี)

การสมัครเข้าศึกษา : สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร : 20 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564

วิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และจะพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียน (GPAX) ผลการสัมภาษณ์ และอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

X