ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูลและสถิติ

o – ข้อมูลและสถิตินักศึกษานานาชาติ SUT International Student Information

o – ข้อมูลและสถิติความร่วมมือกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2017 SUT International Cooperation – Academic Year 2017 

o – ข้อมูลและสถิติความร่วมมือกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2018 SUT International Cooperation – Academic Year 2018 

o – ข้อมูลและสถิติความร่วมมือกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2019 SUT International Cooperation – Academic Year 2019

o – ข้อมูลและสถิติข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ MOU Overview

o – สืบค้นข้อตกลความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์ MOU Online

o – ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน (สำหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตร) SUT Booklet 2018

o – ข้อมูลและสถิติคณาจารย์ชาวต่างชาติ Current SUT Members as a foreigner

 

X