มทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas Negeri Malang

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผศ. ดร.วิภาวี อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Sukowiyono, S.H., M.Hum, Chairman, Senate Board, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd, Rector, และคณะผู้บริหารจาก State University of Malang (Universitas Negeri Malang) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส-กทม อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ อธิการบดี มทส. ได้กล่าวต้อนรับ และแนะนำภาพรวมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และอธิการบดี UM ได้กล่าวแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดวิดีทัศน์แสดงความเป็นมาและข้อมูลแก่คณาจารย์ มทส

ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความเป็นนานาชาติ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับสากล และความสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ผลการดำเนินการจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ผ่านมา และแผนการที่จะดำเนินไปในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย

ในตอนสุดท้ายคณะผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย โดยมีกรอบความร่วมมือเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งคาดว่าจะมีงานวิจัยที่ทำร่วมกันออกมาไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 5 คน และมีการจัดประชุมวิชาการอย่างน้อย 1 ครั้ง

State University of Malang (หรือ Universitas Negeri Malang) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมาลัง และเป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดิมเป็นสถาบันการศึกษาครูและวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1954 นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการมาการอุดมศึกษาของรัฐบาลอินโดนีเซียให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้น A ของประเทศ

X