ผู้แทน มทส. เข้าร่วม Icon Staff 2020

ศูนย์กิจการนานาชาติ เสนอชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมนานาชาติ International Conference for Non-Academic Staff (IconStaff2020) จัดโดย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนำเสนอบทความและประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน ได้แก่

1.ว่าที่ ร.ต.ญ.สาวิตรี เต็มสระน้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานวิจัยสำนักแพทยศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หัวข้อการนำเสนอ: Development of Web Application Towards Research Output, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology, Thailand

2. นายฉัตรชัย หมื่นชนะสงคราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาบุคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคล หัวข้อการนำเสนอ: Reprofiling Human Resource Management and Development (3R) in a Social Enterprise University based on Integrated Technology and Strategic Data Intelligence Platform: SUT Experiences

 

X