เกี่ยวกับสถานวิจัย

สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยประสานงานและดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก

X