เกี่ยวกับวารสาร – About Suranaree Journal of Social Science (SJSS)

เกี่ยวกับวารสาร – About Suranaree Journal of Social Science (SJSS)

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science

  • วารสารในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  ในปี 2561-ปัจจุบัน
  • วารสารในฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 1 ในปี 2558-ปัจจุบัน
  • เจ้าของ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ISSN: 1905-9329
  • E-ISSN: 2654-088X

เว็บไซต์: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/sjss

เป้าหมายและขอบเขต

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้าน

  • สังคมศาสตร์ ได้แก่ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ การศึกษาวัฒนธรรม การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และศึกษาศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาหลายภาษา การสอนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสำหรับการศึกษาภาษาศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การจัดการ ได้แก่ กลยุทธ์และนโยบายด้านธุรกิจ ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทรัพยากรบุคคล พฤติกรรมองค์กร ทฤษฎีองค์กร การตลาด โลจิสติกส์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การจัดการข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงปลอดภัย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการความรู้ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science จัดทำโดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ (double-blind peer-review) โดยวารสารนี้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ 2 ครั้งต่อปี ในเดือน มกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

การพิจารณาบทความ

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน (Double-blind peer review)

ประวัติวารสาร

ปี พ.ศ. 2550   ออกวารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science ฉบับแรก    ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2550

ปี พ.ศ. 2555   ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre: TCI (17 สิงหาคม 2555)

ปี พ.ศ. 2559   ได้รับการรับรองคุณภาพให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Center: TCI กลุ่มที่ 1 โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (5 ปี)

ปี พ.ศ. 2561   ผ่านการประเมินและรับรองให้เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index

ปี พ.ศ. 2563   ได้รับการรับรองคุณภาพให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Center: TCI กลุ่มที่ 1 โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567 (5 ปี)

 

X