โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

     หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านความเป็นผู้ประกอบการ         การพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมฝึกอบรม                 เชิงปฏิบัติการ

X