ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

X